SLUŽBY

Kontakty

 

Žižkova 54, 301 00 Plzeň


602 414 079


377 441 103


Napiště nám

Silniční inženýrská společnost, s.r.o. za účelem stálého zlepšování kvality stavebních prací nabízí provádění:

 • ověření kvality stávajících konstrukcí vozovek
 • základního geologického průzkumu pro návrh konstrukce nových vozovek
 • kontrolních a předávacích zkoušek v rozsahu příslušných ČSN a Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací
 • kontrolních zkoušek hutnění zásypů výkopů a překopů vozovek pro inženýrské sítě
 • zkoušek typu asfaltových směsí
 • průkazních zkoušek upravených zemin
 • zpracování kontrolních a zkušebních plánů staveb
 • závěrečného vyhodnocení kvality dokončených staveb
 • technického poradenství na stavbách

Potřebné laboratorní zkoušky a měření jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

ZKOUŠKY ZEMIN

 • odběr vzorku zeminy podle Pracovního postupu č. 1
 • vlhkost zeminy podle ČSN EN ISO 17892-1
 • zrnitost zeminy podle ČSN EN ISOS 17892-4
 • stanovení konzistenčních mezí zemin podle ČSN CEN ISO/TS 17892-12
 • objemová hmotnost zeminy podle ČSN 72 1010
 • zhutnitelnost zeminy podle ČSN EN 13286-2 – Proctor standard i modifikovaný
 • poměr únosnosti zeminy CBR podle ČSN EN 13286-47
 • okamžitý index únosnosti zeminy IBI podle ČSN EN 13286-47

ZKOUŠKY KAMENIVA

 • odběr vzorku kameniva podle ČSN EN 932-1 a 932-2
 • odběr vzorku nestmelených směsí podle ČSN EN 13286-1
 • zrnitost a obsah jemných částic kameniva podle ČSN EN 933-1
 • tvar zrn – tvarový index kameniva podle ČSN EN 933-4
 • vlhkost kameniva podle ČSN EN 1097-5
 • objemová hmotnost a nasákavost kameniva podle ČSN EN 1097-6

ZKOUŠKY ASFALTŮ A ASFALTOVÝCH SMĚSÍ

 • odběr vzorku asfaltové směsi podle ČSN EN 12697-27
 • penetrace asfaltu podle ČSN EN 1426
 • bod měknutí asfaltu podle ČSN EN 1427
 • přilnavost asfaltu ke kamenivu podle ČSN 73 6161
 • složení asfaltové směsi podle ČSN EN 12697-1 a ČSN EN 12697-2
 • mezerovitost asfaltové směsi podle ČSN EN 12697-8
 • stékavost asfaltu podle ČSN EN 12697-18
 • odolnost asfaltové směsi vůči vodě podle ČSN EN 12697-12

ZKOUŠKY KONSTRUKČNÍCH VRSTEV

 • nerovnosti konstrukčních vrstev podle ČSN 73 6175 plánografem nebo latí
 • míra zhutnění asfaltových vrstev sondou Troxler podle ČSN 73 6160
 • míra zhutnění a mezerovitost asfaltových vrstev na vývrtech podle ČSN EN 12697-6 a ČSN EN 12697-8
 • spojení asfaltových vrstev podle ČSN 73 6160
 • tloušťky asfaltových vrstev podle ČSN EN 12697-36
 • statická zatěžovací zkouška podle ČSN 72 1006
 • rázová zatěžovací zkouška podle ČSN 73 6192